Algemene voorwaarden bootverhuur

Algemene voorwaarden
Bootverhuur

Algemene voorwaarden horeca en consument – BOOTRENT

 

 1. Definities
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. verhuurder: horecaonderneming At Sea, handelend onder de naam Strandpaviljoen At Sea BV;
 3. b) huurder: de (natuurlijk of rechts-) persoon die namens zichzelf of namens een groep de huurovereenkomst met verhuurder afsluit;
 4. c) huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij verhuurder zich verbindt om huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven tegen een bepaalde vooraf afgesproken duur;
 5. d) vaartuig: het vaartuig van verhuurder, inclusief alle ingebouwde elektronica en verdere toebehoren.

 

 1. Reservering, betaling en annulering
  2.1 Verhuurder verhuurvaartuigen voor een dag of dagdelen. De overeengekomen huursom dient bij reservering volledig te worden betaald.
  2.2 Bij annulering korter dan 48 uur van tevoren of bij afwezigheid van huurder op de gereserveerde datum en tijd is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft huurder geen recht op een alternatief.
  2.3 Als huurder zonder telefonisch bericht vooraf meer dan 1 uur later is dan het afgesproken begintijdstip, is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft verhuurder het recht het vaartuig aan iemand anders te verhuren. Huurder heeft dan geen recht op een alternatief.
  2.4 Indien een gereserveerd vaartuig 1 uur na ingang van de gereserveerde huurperiode niet beschikbaar is op de overeengekomen plaats en verhuurder huurder geen redelijk alternatief kan aanbieden, heeft huurder recht op vergoeding van de overeengekomen huursom, tenzij verhuurder tenminste twee uur voor de overeengekomen tijd huurder in kennis heeft gesteld van het niet beschikbaar zijn van het gereserveerde vaartuig.
  2.5 Huurder heeft in geen geval aanspraak op eventuele aanvullende (schade)vergoeding.
  2.6 Wanneer huurder het vaartuig eerder inlevert op de verhuurlocatie dan de overeengekomen verhuurperiode is er geen recht op teruggave van de betaalde huursom of een deel daarvan.
  2.7 De huurder betaalt bij aanvang van de huur tevens een waarborgsom à € 150. De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra het vaartuig is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van de verhuurder. In geval van schade van de verhuurder wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor huurder aansprakelijk is, overschrijdt.

 

 1. Voorschriften
  3.1 Huurder dient bij aanvang van de huur een geldig legitimatiebewijs te tonen.
  3.2 De vaartuigen dienen in alle gevallen voor zonsondergang terug te zijn op de verhuurlocatie, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
  3.3 Een vaartuig mag door maximaal 8 personen tegelijk worden bemand.
  3.4 De minimumleeftijd om een vaartuig bij verhuurder te kunnen huren en besturen is 18 jaar.
  3.5 Het is ten strengste verboden de vaartuigen van verhuurder te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs, waarbij dezelfde regels gelden als in het wegverkeer.
  3.6 Bij slecht weer (bijvoorbeeld dichte mist, aanhoudende regen, onweer of storm) behoudt verhuurder zich in verband met veiligheidsoverwegingen het recht voor de overeenkomst per direct (gedeeltelijk) te ontbinden. Verhuurder zal huurder de huursom naar rato van de niet gevaren tijd restitueren.
  3.7 Verhuurder kan de overeenkomst direct ontbinden en het vaartuig onmiddellijk terugnemen, indien huurder zich niet houdt aan de huurovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden. Huurder is ook dan verplicht de volledige huurprijs te voldoen over de vooraf afgesproken periode.

 

 1. Vaargebied en vaarregels
  4.1 De belangrijkste vaarregels zullen huurder worden overhandigd bij aanvang van de huurperiode.
  4.2 Huurder ontvangt alsdan tevens een kaart van het overeengekomen vaargebied. Het is niet toegestaan zich met het vaartuig buiten het vaargebied te begeven.
  4.3 Huurder ontvangt bij aanvang van de huurperiode de instructies. Indien de instructies niet of niet volledig worden nageleefd, dan heeft verhuurder het recht eventuele schade op huurder te verhalen. Verrekening met de waarborgsom is altijd mogelijk.

 

 1. Verplichtingen van verhuurder
  5.1 Bij de aanvang van de huurperiode draagt verhuurder het vaartuig in schone en goede staat over aan huurder.
  5.2 Verhuurder wijst huurder voor aanvang van de huurperiode op eventueel al bestaande schade aan het vaartuig en legt deze schriftelijk vast.
  5.3 Verhuurder draagt zorg voor adequate verzekering van het gehuurde.

 

 1. Verplichtingen van huurder
  6.1 Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen en instructies van verhuurder.
  6.2 Huurder wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor veilige omgang met het vaartuig en zal zich als een goed huurder en schipper gedragen.
  6.3 Huurder is niet bevoegd het vaartuig aan een derde in eigendom over te dragen, aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
  6.4 Het vaartuig en de inventaris (zoals kaarten, reddingsvesten, peddels, kussens, licht, etc.) dienen na de huurperiode in dezelfde staat te worden afgeleverd als waarin deze zich bevonden bij aanvang van de huur. Bij vermissing of schade brengt verhuurder huurder een bedrag ter waarde van de vervangingswaarde/herstelwaarde in rekening.
  6.5 Mocht huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet halen, dan dient huurder verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen. Indien het vaartuig meer dan een kwartier later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, brengt verhuurder euro 30,-per kwartier extra in rekening en heeft verhuurder recht op vergoeding van eventuele verdere (gevolg-) schade. Verrekening met de waarborgsom is steeds mogelijk.
  6.6 In geval van calamiteiten dient huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met verhuurder.
  6.7 Als naar het oordeel van verhuurder het vaartuig bij teruggave niet schoon is, is verhuurder gerechtigd het vaartuig voor rekening van huurder te (laten) reinigen. De met de schoonmaak gemoeide kosten worden door verhuurder in mindering gebracht op de waarborgsom.

 

 1. Aansprakelijkheid en schade
  7.1 Verhuurder zorgt dat het vaartuig ten behoeve van huurder verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid (W.A.) en cascoschade voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied. Per vaartuig geldt voor huurder een niet af te kopen eigen risico van euro 250,- per geval bij W.A. en cascoschade.
  7.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vaartuig alsmede voor door huurder en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, waaronder tevens schade bij verlies c.q. diefstal van het vaartuig.
  7.3 Huurder vrijwaart verhuurder tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met deze huurovereenkomst en het gebruik van het vaartuig.
  7.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen van huurder.
  7.5 Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan verhuurder mededelen. Schade die niet is gemeld (zowel aan het vaartuig als aan derden), wordt volledig op huurder verhaald.

 

 1. Klachten en geschillen
  8.1 Bij klachten dient huurder binnen een week na de huurdatum verhuurder daarvan schriftelijk in kennis te stellen, met deugdelijke toelichting en onderbouwing van de klacht. Klachten na deze termijn worden niet in behandeling genomen.
  8.2 Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend behandeld door de bevoegde rechter.