Algemene voorwaarden winactie escaperoom de collectie van Dr. Bahrenheit

Algemene voorwaarden
Dr. Bahrenheit

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie escaperoom Dr. Bahrenheit hierna te noemen: “de Actie”) van V.O.F. Strandpaviljoen At Sea (verder te noemen: “de Organisator”).
 • De Actie start 10 september 2019 en eindigt op 25 september 2019.
 • De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 • De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele type-, druk- of zetfouten en prijswijzigingen.
 • Bij een vraag of klacht over deze actie kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij: info@atsea-restaurant.nl.
 • Deze actie heeft geen verband met Facebook en is op generlei wijze gesponsord, gesteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je geeft, geef je aan de Organisator, niet aan Facebook.

Deelname

 • Deelname aan de Actie staat open voor personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben (verder te noemen: de Deelnemer”).
 • Bij deelname aan de actie bevestigt de deelnemer dat hij of zij de voorwaarden gelezen heeft en hiermee akkoord gaat.
 • Deelname aan de Actie is vrij en gratis.
 • De periode voor deelname loopt van 10 september 2019 tot en met 1 oktober 2019.
 • Medewerkers van De Organisator, inwonende partners en eerste/tweedegraads, familieleden van medewerkers van De Organisator én medewerkers van gelieerde ondernemingen en ondernemingen die betrokken zijn bij deze actie worden uitgesloten van deelname.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt Organisator zich het recht voor om de Deelnemer uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen.

Gegevens

 • De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte aanlevering van de gevraagde gegevens. Onvolledige, onduidelijke of onjuiste aanmeldingen kunnen niet in behandeling worden genomen.
 • De persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt ten behoeve van de actie om een goed verloop te garanderen.
 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Algemene verordening van gegevensbescherming van toepassing. De persoonsgegevens die de Deelnemer beschikbaar stelt worden gebruikt ter uitvoering van de Actie.
 • Door inzending van een deelnameformulier stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten om overdraagt aan Organisator, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.
 • Deelnemer heeft het recht op inzage en verzoek tot verwijdering van hun eigen persoonlijke gegevens.
 • Deelnemer is op de hoogte dat het versturen van persoonsgegevens nooit zonder risico is en dat de Organisator niet verantwoordelijk is voor het eventueel afleiden door derden.
 • De winnaars verklaren bij deze bereid te zijn mee te werken aan reclamecampagnes en promoties omtrent de gewonnen prijs. Zij accepteren ook dat foto’s gebruikt worden voor zowel publicitaire en promotionele doeleinden zonder enige vergoeding.

Prijzen

 • De te winnen prijzen zijn: 3 arrangementen. 1 arrangement bevat
  • Exclusieve toegangstickets voor 3 tot 6 personen tot de expositie (escaperoom)
  • Voor óf na de expositie een borrelarrangement
 • De prijs is niet in te wisselen voor geld, goederen of andere producten.
 • De prijs is gebonden aan een persoon en is niet overdraagbaar.
 • De winnaar wordt op 1 oktober om 13:00 uur gekozen op basis van loting.
 • De winnaar wordt bekend gemaakt via social media en contact opgenomen via e-mail.
 • Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.
 • Voor prijzen die om een reden als vermeld in deze actievoorwaarden zijn vervallen aan Organisator, zal Organisator conform deze actievoorwaarden een nieuwe winnaar aanwijzen.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Privacy

 • Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze de actiepagina. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.
 • Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw naam, achternaam e e-mailadres om contact op te kunnen nemen indien je wint en bij toestemming je persoonsgegevens toe te voegen aan ons klantenbestand zodat we je kunnen informeren over toekomstige acties, onze producten en contact met je op kunnen nemen.

Aansprakelijkheid

 • De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of aanvullende kosten.
 • De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hem te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen.
 • De Organisator verleent geen garanties op de door hem te verstrekken prijs.
 • De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden zoal voor netwerk-. Computer hardware of softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van nominatieformulieren of uitgebrachte stemmen tot gevolg hebben.
 • De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

Slotbepalingen

 • In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, beslist uitsluitend de Organisator.
 • De actievoorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de actiepagina van de actie.
 • Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.
 • Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele kansspelen in de aanbieding en uitvoering van deze Actie.
 • Op alle aangeboden informatie door de Organisator, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s en aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s net als beeld- en geluidsmateriaal berust auteursrecht en behoort toe aan de Organisator.
 • De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal in de applicatie worden geplaatst, voorzien van een datum.